مشاوره روانشناسی آنلاین

مشاوره روانشناسی آنلاین به معنی کلی، راهنمایی و درمان از راه دور می باشد. مشاوره روانشناسی آنلاین و درمان از راه دور شاخه یا رشته ای از ارتباط از راه دور است. همچنین می توان چنین بیان کرد که بهره بردن از تکنولوژی جهت ارتباط و درمان و نیز مشاوره روانشناسی در حوزه روانشناسی ، روانپزشکی و حوزه های مرتبط از اهداف اصلی ما در راه اندازی این پورتال می باشد به نوعی تعریف دیگر مشاوره روانشناسی آنلاین می باشد.
در اینجا اهداف مهم مشاوره روانشناسی آنلاین در پورتال جامع مشاوره روانشناسی آنلاین صبا ذکر می شود.

بیشتر